PROVAZ

PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi

 

Hlavní řešitel

logo IVB

  

   Partneři

UK logo

 

up logo

jcu logo

logo daphne

Přihlášení

free counters

Udržitelnost projektu Provaz po dobu 5ti let

Udržitelnost projektu PROVAZ bude zajištěna po dobu dalších 5ti let (tedy do 30. 6. 2019). Aktivity plánované v projektu budou pokračovat po celé toto období, nicméně ne v celkovém rozsahu.

 

V rámci KA 1 bude organizováno alespoň jedenkrát ročně setkání realizačního týmu a partnerů projektu. Jednotlivý garanti a hlavní řešitel se budou dále střídat během organizace Zoologických dnů, které jsou každoročně organizovány jednotlivými přírodovědeckými fakultami a Ústavem biologie obratlovců Akademie věd ČR, v.v.i. V roce 2015, 2017 a 2019 se organizace ujme hlavní řešitel projektu Provaz ÚBO AV ČR, v.v.i. Ve zbývajících letech budou Zoologické dny organizovány PřF JU (2016) a PřF UK (2018).

 

Díky projektu PROVAZ rovněž předpokládáme zvýšení intenzity podávání vzájemných projektů mezi organizacemi základního výzkumu a praktickou ochranou přírody (např. AOPK, nevládní organizace), což bylo cílem KA2. Zapojení nadějných studentů do evropské sítě výzkumných pracovišť by rovněž mělo vést k intenzivnější-mu zapojení ČR do nejrůznějších "networking" aktivit v evropském prostoru (např. Horizon 2020, European Science Foundation networking programy atd.). V rámci KA2 bude rovněž každoročně organizován jednodenní ochranářský seminář, či mini konference, která bude zaměřena na využití molekulárních metod v ochranářské praxi.

 

V rámci KA3 budou studenti podporováni formou informování o možnostech financování jejich stáží a konferencí. Rovněž budou čtvrtletně aktualizovány webové stránky, kde bude aktualizován harmonogram nadcházejících zahraničních konferencí a workshopů týkajících se zoologického výzkumu a ochrany přírody.

 

Po částečné rekonstrukci a zprovoznění terénní stanice Mohelno v majetku ÚBO bude tato stanice nadále využívána pro organizaci workshopů a terénních cvičení v rámci KA4 (financování bude probíhat především z rozpočtu jednotlivých garantujících fakult, nicméně pronájem stanice bude nízký a bude pokrývat pouze provozní náklady). V rámci KA4 bude zorganizováno několik terénních cvičení. Na jaře 2015 proběhne ornitologické cvičení. Dále v roce 2015 proběhne Behaviorální cvičení, které budou organizovat partneři projektu PROVAZ PřF JU a PřF UK. V dalších letech se pak uskuteční nejméně dvě cvičení zaměřené na faunu a flóru okolí Mohelenské hadcové stepi. Před Zoologickými dny bude pravidelně organizován jednodenní workshop tematicky zaměřený na aktuální problematiku (statistické vyhodnocení dat, využití NGS metod v zoologickém výzkumu, apod.). V rámci KA4 budou dále podporováni studenti na stážích v detašovaném pracovišti ÚBO AV ČR, v.v.i. Nicméně jim již nebude vyplácena finanční podpora. Podpora studentů bude spočívat především v poskytnutí praxe pod odborným vedením zkušených lektorů.

 

V rámci KA5 bude docházet k aktualizaci webových stránek, kde budou poskytovány informace o různých českých i zahraničních kurzech, workshopech a konferencích. Dále zde budou vyvěšovány informace o seminářích, které pravidelně probíhají na různých PřF. Na webu se budou objevovat nabídky stáží ve Studenci a rovněž nabídky na stáže zahraniční. K aktualizaci webu bude docházet čtvrtletně. Za aktualizaci bude zodpovědná projektová manažerka A. Fornůsková.