Udržitelnost projektu Provaz po dobu 5ti let

Udržitelnost projektu PROVAZ bude zajištěna po dobu dalších 5ti let (tedy do 30. 6. 2019). Aktivity plánované v projektu budou pokračovat po celé toto období, nicméně ne v celkovém rozsahu.

 

V rámci KA 1 bude organizováno alespoň jedenkrát ročně setkání realizačního týmu a partnerů projektu. Jednotlivý garanti a hlavní řešitel se budou dále střídat během organizace Zoologických dnů, které jsou každoročně organizovány jednotlivými přírodovědeckými fakultami a Ústavem biologie obratlovců Akademie věd ČR, v.v.i. V roce 2015, 2017 a 2019 se organizace ujme hlavní řešitel projektu Provaz ÚBO AV ČR, v.v.i. Ve zbývajících letech budou Zoologické dny organizovány PřF JU (2016) a PřF UK (2018).

 

Díky projektu PROVAZ rovněž předpokládáme zvýšení intenzity podávání vzájemných projektů mezi organizacemi základního výzkumu a praktickou ochranou přírody (např. AOPK, nevládní organizace), což bylo cílem KA2. Zapojení nadějných studentů do evropské sítě výzkumných pracovišť by rovněž mělo vést k intenzivnější-mu zapojení ČR do nejrůznějších "networking" aktivit v evropském prostoru (např. Horizon 2020, European Science Foundation networking programy atd.). V rámci KA2 bude rovněž každoročně organizován jednodenní ochranářský seminář, či mini konference, která bude zaměřena na využití molekulárních metod v ochranářské praxi.

 

V rámci KA3 budou studenti podporováni formou informování o možnostech financování jejich stáží a konferencí. Rovněž budou čtvrtletně aktualizovány webové stránky, kde bude aktualizován harmonogram nadcházejících zahraničních konferencí a workshopů týkajících se zoologického výzkumu a ochrany přírody.

 

Po částečné rekonstrukci a zprovoznění terénní stanice Mohelno v majetku ÚBO bude tato stanice nadále využívána pro organizaci workshopů a terénních cvičení v rámci KA4 (financování bude probíhat především z rozpočtu jednotlivých garantujících fakult, nicméně pronájem stanice bude nízký a bude pokrývat pouze provozní náklady). V rámci KA4 bude zorganizováno několik terénních cvičení. Na jaře 2015 proběhne ornitologické cvičení. Dále v roce 2015 proběhne Behaviorální cvičení, které budou organizovat partneři projektu PROVAZ PřF JU a PřF UK. V dalších letech se pak uskuteční nejméně dvě cvičení zaměřené na faunu a flóru okolí Mohelenské hadcové stepi. Před Zoologickými dny bude pravidelně organizován jednodenní workshop tematicky zaměřený na aktuální problematiku (statistické vyhodnocení dat, využití NGS metod v zoologickém výzkumu, apod.). V rámci KA4 budou dále podporováni studenti na stážích v detašovaném pracovišti ÚBO AV ČR, v.v.i. Nicméně jim již nebude vyplácena finanční podpora. Podpora studentů bude spočívat především v poskytnutí praxe pod odborným vedením zkušených lektorů.

 

V rámci KA5 bude docházet k aktualizaci webových stránek, kde budou poskytovány informace o různých českých i zahraničních kurzech, workshopech a konferencích. Dále zde budou vyvěšovány informace o seminářích, které pravidelně probíhají na různých PřF. Na webu se budou objevovat nabídky stáží ve Studenci a rovněž nabídky na stáže zahraniční. K aktualizaci webu bude docházet čtvrtletně. Za aktualizaci bude zodpovědná projektová manažerka A. Fornůsková.