PROVAZ

PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi

 

Hlavní řešitel

logo IVB

  

   Partneři

UK logo

 

up logo

jcu logo

logo daphne

Přihlášení

free counters

Zpráva o průběhu konference: Petr Blabolil

Na začátku července (1.-5.) jsem se zúčastnil konference 8th Symposium for European Freshwater Sciences (SEFS 8) konané v Münsteru, Německu. Konferenci pořádali Německá limnologická společnost (DGL) a Universita Münster, ve spolupráci s místním LIFE+ projektem. Na konferenci byly denně prezentovány dvě plenární přednášky (s výjimkou dne exkurze) předními odborníky na konkrétní problematiku (např. R. W. Sterner – ekologická stechiometrie, U. Brose – komplex potravních sítí, C. E. Lee – rychlá evoluce, E. S. Bernhardt – trh s ekosystémy a další), následně byly přednášky rozděleny podle témat do pěti salónů. Vzhledem ke značnému rozsahu témat spadajících do věd o sladkovodních ekosystémech, vybíral jsem si přednášky nebo celé bloky související s náplní mé disertační práce, tedy Silně ovlivněná vodní tělesa, Biodiverzita a funkční procesy, Znepokojení společnosti a možnosti rozvoje, program LIFE pro vodní ekosystémy, Ekologická a taxonomická klasifikace organismů ve sladkých vodách, Hodnocení ekologické kvality, Obnova, ochrana a stabilita, Ekologie a management litorální zóny a další.

Celkem bylo na konferenci předneseno 317 ústních přednášek (bez plenárních) a prezentováno 184 posterů vědci ze všech kontinentů (bez Antarktidy). K řádnému programu organizátoři přidali v polovině týdne možnost účasti na pěti exkurzích na významné lokality (Obnova říčního systému řeky Emscher – největší evropský projekt obnovy říčního systému, Oživení záplavového území: nížinné řeky Ems a Lippe, Toky a záplavové území v horském prostředí, Prameniště v oblasti Münsteru a Přísun a úprava vody v čistírně odpadních vod Münster). V úterý a ve čtvrtek proběhly presentace posterů. Oproti předchozím zkušenostem jsem byl mile překvapen, že i postery byly členěny do sekcí, které měly své vedoucí. Během vyhrazeného času se zájemci o konkrétní téma přesunovali od posteru k posteru a prezentující účastník širokému plénu vysvětlil téma svého výzkumu a názorně ukázal klíčové informace na posteru.

Díky podpoře projektu PROVAZ (CZ.1.07/2.4.00/17.0138) jsem se mohl aktivně zúčastnit této prestižní konference a předvést zde svůj poster „Ecological potential of Czech reservoirs based on fish community“. Během prezentace posteru jsem byl dotázán zahraničními kolegy na několik detailů práce, ti pak následně ocenili kvalitu zpracování nelehkého tématu a popřáli mnoho zdaru při pokračování. Konference pro mne byla přínosná z mnoha hledisek – byla doposud nejrozsáhlejší, kterou jsem navštívil, ať počtem účastníků, tak i rozsahem témat. Poslechl jsem si mnoho zajímavých příspěvků ve formě přednášek i posterů a získal tím značný přehled, kam směřují jednotlivé limnologické školy z celého světa. Udělal jsem představu, kde by bylo možné získat rady a podílet se o zkušenosti s hodnocením ekologického stavu, respektive potenciálu vodních těles.Foto1 PBFoto2 PB