PROVAZ

PROpojení Vzdělávání A nových přístupů v Zoologicko-ekologickém výzkumu – od teorie k praxi

 

Hlavní řešitel

logo IVB

  

   Partneři

UK logo

 

up logo

jcu logo

logo daphne

Přihlášení

free counters

Terénní cvičení z geobotaniky

Ve dnech 28.5.-1.6. proběhlo cvičení z Geobotaniky. Na pár řádcích Vám přináším popis akce slovy vedoucího cvičení Davida Zeleného:

P1090315

Ve dnech 28.5.-1.6. jsme uspořádali terénní cvičení z geobotaniky pro studenty bakalářského a magisterského stupně studia na Ústavu botaniky a zoologie PřF MU. Jako terénní základna nám sloužil Mohelenský mlýn v údolí Jihlavy, odkud je blízko na různé přírodovědecky atraktivní lokality jako Přírodní park Pojihlaví nebo NPR Mohelenská hadcová step. Cvičení probíhalo pět dní a mělo nabitý program, který měl studenty naučit základům práce vegetačního ekologa v terénu. Úterý jsme zaměřili na studium vegetace podél strmého gradientu napříč údolím Mohelky, levostranného přítoku Jihlavy, kde jsme sbírali vegetační a ekologická data na transektech, podél kterých byly zároveň rozmístěny mikroklimatické staničky. Terén je zde poměrně nepřístupný, zato vegetace je skutečně různorodá, a díky naměřeným faktorům prostředí jsme měli možnost přesvědčit se, jak je druhové složení ovlivněno teplotou, topografií nebo vlastnostmi půdy. Cílem středy bylo navštívit experimentální plochu na Kozénku, která byla založena před čtyřmi roky a kterou bylo třeba opětovně zinventarizovat, abychom viděli, jak se za čtyři roky vegetace změnila. Letošní sezóna není z vegetačního hlediska moc příznivá, protože bylo velké sucho, a na Kozénku to bylo vidět – v porovnání s minulostí druhová bohatost rostlin, zachycená v jednotlivých trvalých ploškách, výrazně poklesla, stejně jako biomasa vegetace měřená kompresními talíři. Zajímavé ale bylo sledovat některé posuny ve složení vegetace, které ukazují na úspěšnost managementových zásahů na lokalitě – například ústup ovsíku vyvýšeného, který před čtyřmi roky v devíti sledovaných plochách převažoval, a nyní z lokality téměř vymizel. Čtvrtek byl zaměřen na biotopové mapovaní v údolí Jihlavy podle metodiky Natura 2000. Cílem bylo důkladně projít vytyčené území v údolí Jihlavy a vymapovat všechny přírodní i antropogenně pozměněné biotopy, které se v něm vyskytují. Výsledkem byla podrobná vegetační mapa, kterou jsme následně srovnali s mapou potenciální přirozené vegetace, která je k území dostupná. V průběhu cvičení studenti po skupinkách vypracovávali také individuální úkoly, zaměřená na sledování diverzity různých vegetačních typů. Cvičení jsme zakončili shrnutím a prezentací všech výsledků a následnou diskuzí. V pátek, před samotným závěrem cvičení, jsme s panem Kerndlem navštívili vodní elektrárnu v přízemí mlýnu a cvičení jsme ukončili botanicko-krajinářskou exkurzí do rezervace Mohelenská hadcová step.

P1090298 DSD 9436P1090300P1090363P1090376P1090387

Hledej

Archiv clanku

Seznam článků v kategorii